Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM tuyển dụng viên chức 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TP. HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRUNG TÂM TƯ VẤN                                                                                                                                 

VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP                                                                                                                                          

 Số:  10 /KH-TTTVHTNN  

                                                                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức 2014
 
1. Thực trạng tình hình hội ngũ viên chức:
         Quyết định 1751/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc thành lập Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM;
          Quyết định 01/QĐ-NN-TCCB ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp;
          Quyết định 168/QĐ-SNN-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp; (Có bổ sung)
          Năm 2013, Trung tâm được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao là 64 biên chế. Số lượng CBVC và người lao động là 56 người như sau:
-         Viên chức: 16 người
-         Hợp đồng 12 tháng: 35 người
-         Hợp đồng theo NĐ 68: 02 người
-         Hợp đồng thuê khoán: 01 người
-         Hợp đồng thử việc: 02 người
2. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:
        Với số lượng biên chế hiện nay và các hợp đồng lao động hiện có của Trung tâm, thì trong năm 2014 dự kiến Trung tâm sẽ xét tuyển thêm 17 người từ 35 hợp đồng 12 tháng.
3. Điều kiện dự tuyển:                                                                                
       Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
4. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:    
* Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
* Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
* Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
* Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức tại Điều 4 Quy định này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:    
          Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng.
6. Dự kiến thành phần Hội đồng:  
          Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức như quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Quy định này, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 hoặc 07 thành viên theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
 
Nơi nhận:        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC
- P.TCCB Sở  
- Lưu VT.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            (đã ký)
                                                                                                                                        Huỳnh Hữu Hạnh
 

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 6

Hôm Nay : 110

Hôm Qua : 160

Số Lượt Truy Cập : 1223