Chức năng và nhiệm vụ

+ Hai chức năng chính của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp:

- Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố, các chương trình trọng điểm của ngành Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thị trường, giá cả, các chủ trương, chính sách hỗ trợ (vốn, lao động, đất đai, kỹ thuật…) của Chính phủ cho các doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường đầu vào; các vấn đề liên quan đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; các thông tin về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phuơng và khu vực quốc tế; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm, lĩnh vực nông nghiệp và lực lượng tư vấnc huyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Trung tâm thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản sau:
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tổ chức sản xuất, thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đạt năng suất, chất lượng cao;

- Cung cấp thơng tin về tình hình kinh tế vĩ mơ, về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phương và khu vực quốc tế; thông tin thị trường đầu  vào, đầu ra; các chính sách hỗ trợ (vốn, lao động, đất, thiết bị…); tổ chức liên kết cung - cầu và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông lâm thủy sản, muối, ngành nghề nông thôn được sản xuất trên địa bàn thành phố và các tỉnh ln cận;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, dự án đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghin cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, ...) cho hộ nông dân, hộ trang trại, tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về pháp lý, hồ sơ thủ tục vay vốn (nhất là các chính sách, chương trình ưu đãi), tiêu thụ nông sản ...

       * Phòng Nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại:

+ Tổ chức nghiên cứu thị trường;
+ Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp nhằm phục vụ cho công tác tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến thương mại các mặt hàng nông sản.
+ Tổ chức thu thập, tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phương và khu vực quốc tế.
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc cung cấp và tư vấn các thông tin thị trường đầu vào cho sản xuất bao gồm: chọn và thiết kế sản phẩm, lao động, thiết bị và công nghệ, nguyên vật liệu, đất đai, vốn và phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh; các thông tin thị trường đầu ra như: yêu cầu về giá trị sử dụng, giá cả, chủng loại, bao bì, qui mô, chất lượng…
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp hoạt động trong ngành, bao gồm: nguyên vật liệu, đặc điểm sản phẩm, trình độ lao động, hệ thống phân phối, loại hình sở hữu, xu thế cạnh tranh, phân loại và xếp hạng các doanh nghiệp trong ngành…
+ Xây dựng và duy trì hoạt động trang web của Trung tâm, giới thiệu các dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các nông hộ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng. 

          * Phòng Hợp tác – Đào tạo:  

+  Tổ chức lập báo cáo khả thi, thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự  toán, tư vấn đấu thầu các dự án  đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+  Hướng dẫn các nông hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại xây dựng đề án, dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

+  Giới thiệu các dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các nông hộ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

+  Tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: Tư vấn toàn diện, thường xuyên bao gồm: tư vấn cả một chương trình hoặc tư vấn từng vụ, việc; tư vấn thành lập doanh nghiệp hoặc tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn về mặt công nghệ; tư vấn về giải thể, chuyển thể, sáp nhập, tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn miễn phí hoặc tư vấn có thu tiền; tư vấn đầu tư mới cũng như chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung (bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, ngành nghề nông thôn); giới thiệu chuyên gia tư vấn trên từng lĩnh vực cụ thể…

+  Dịch vụ soạn thảo, thiết kế các đề án, dự án sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

+  Tổ chức và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học và ứng dụng các tiến  bộ kỹ thuật mới vào thực tế.

+  Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khác nghiên cứu về hiện trạng, xu hướng phát triển, những vướng mắc và khó khăn đang tồn tại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

+  Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát các mô hình, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn cho các tổ chức và cá  nhân có liên quan.

+ Đào tạo, huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn cho doanh nghiệp về nguồn nhân lực, phối hợp với các Viện trường, các tổ chức xúc tiến thương mại, Trung tâm đào tạo để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề, các lớp huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, các chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ tại doanh nghiệp, các lớp đào tạo nâng cao kiến thức về nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

+  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

 +  Tổ chức và liên kết với các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước .  

+  Quản lý cơ sở dữ liệu về các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

* Phòng  Chứng nhận GAP:

+ Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị, trang trại, HTX, doanh nghiệp, hộ nông dân có nhu cầu đăng ký chứng nhận GAP.

+ Xây dựng kế hoạch và tham mưu hoạt động hàng năm của Trung tâm về công tác chứng nhận GAP.

+ Tổng hợp và báo cáo kết quả công tác chứng nhận VietGAP của đơn vị theo định kỳ.

+ Tham gia quản lý các đề án, dự án phát triển ngành có liên quan đến GAP.

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hoạt động của Trung tâm theo định kỳ quý, năm và báo cáo cho cơ quan chủ quản.
+ Điều hành các hoạt động hành chính phục vụ Trung tâm. Quản lý văn thư, con dấu, sổ sách, kế toán, thủ quỹ và quản lý thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất của Trung tâm.

+Quản lý nhân sự và tiền lương.

 Địa chỉ liên hệ:  
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP
186 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 822 9427; 822 9431
Fax: 08 827 2292

 

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 126

Hôm Nay : 148

Hôm Qua : 230

Số Lượt Truy Cập : 4056

Thiết bị thể dục ngoài trời
Thiết bị tập thể dục ngoài trời
Dụng cụ thể dục ngoài trời
Dụng cụ tập thể dục ngoài trời
thiết bị thể thao công viên
thiết bị thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể thao công viên
dụng cụ thể thao công viên giá rẻ
dụng cụ thể dục công viên
ghế sắt công viên
dụng cụ thể dục công viên
thể thao công viên
thể dục công viên
dụng cụ thể thao
dụng cụ thể dục
cầu bập bênh cho trẻ
dụng cụ ghế ngồi công viên
dụng cụ the thao công viên giá rẻ
dụng cụ tập thể thao ngoài công viên
thiết bị tập thể thao ngoài công viên