Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp: thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT

      Nông nghiệp được đánh giá là lĩnh vực đem lại đột phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong tương lai, vì vậy, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động nông nghiệp trong thời gian qua.

      Với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp theo quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT để hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. Đối tượng được hỗ trợ của thông tư này là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và được gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp. Phạm vi hỗ trợ là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã như trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp, xưởng sơ chế, chế biến,…Nhưng để được nhận hỗ trợ, các hợp tác xã phải thỏa một số điều kiện nhất định. Thứ nhất, hợp tác xã được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13. Thứ hai, công trình kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của hợp tác xã. Thứ ba là phải phù hợp với các quy hoạch liên quan, có phương án khai thác, duy tu, bảo dưỡng và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với công trình kết cấu hạ tầng xin hỗ trợ. Cuối cùng, hợp tác xã phải góp vốn đối ứng theo dự án được phê duyệt nhưng tối thiểu 20% tổng mức đầu tư (tức là Nhà nước chỉ hỗ trợ tối đa 80% kinh phí trên một dự án). Ngoài các điều kiện chung đã nêu, hợp tác xã nông nghiệp sẽ nhận được sự ưu tiên khi đạt được các điều kiện khác như có hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp mà giá trị tối thiểu là 300 triệu đồng/năm; tổ chức cho các thành viên sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hoặc được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến hoặc sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; hợp tác xã hoạt động trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành.

      Khi đã thỏa các điều kiện để được nhận hỗ trợ, các hợp tác xã viết dự án trình cơ quan có thẩm quyền thi hành chính sách để được thẩm định và xét duyệt (Các cơ quan có thẩm quyền liên quan bao gồm: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Mỗi hạng mục về cơ sở hạ tầng đề nghị hỗ trợ sẽ có các tiêu chí riêng để xem xét đơn vị có được nhận hỗ trợ hay không. Lấy ví dụ, dự án đề nghị hỗ trợ về trụ sở làm việc phải thỏa các tiêu chí là chưa có trụ sở và chưa được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thuê hoặc xây dựng trụ sở làm việc; trong thời gian 3 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp tác xã nông nghiệp phải có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 1 tỷ đồng/năm.

      Thông tư đã có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2016, tuy nhiên chính sách này chưa được áp dụng vì Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn các quy trình, thủ tục để đăng ký nhận hỗ trợ. Hiện Bộ Kế hoạch Đầu tư đã dự thảo văn bản và đang đề xuất phê duyệt áp dụng dự kiến vào đầu năm 2018.

 (Nội dung chi tiết của thông tư tham khảo tập tin đính kèm)

Trần Châu Nhật Huỳnh

Thông tư số 15-2016

Tin Tức Liên Quan

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 18

Hôm Nay : 101

Hôm Qua :

Số Lượt Truy Cập : 101